Zahradní potřeby »

Ceny vč. DPH 21%

Plastové čističky odpadních vod

řez čov Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů, provozoven, chalup apod.

Domovní ČOV je plastová nádrž válcového tvaru, vyrobená z PP v níž je instalována technologická vestavba. Dmychadlo je v ČOV umístěno ve speciálním prostoru, který je součástí plastového nástavce ČOV. Celá jednotka ČOV je kryta plastovým víkem. Technologická část ČOV se skládá ze sekce nátokové, sekce aktivační a sekce dosazovací. Na dně domovní ČOV je osazený  provzdušňovací element, do kterého je vháněn vzduch z dmychadla.

Domovní ČOV TP-8EO, TP-16EO, TP25-EO a TP-50EO je čistírna biologická. Materiály, které nejsou biologicky rozložitelné jsou zde zadržovány a usazují se na dně v kalové komoře. Usazený kal v ČOV se 1-2x za rok odstraňuje.

Čistírna odpadních vod je zařízení, sloužící k čištění odpadních vod s mechanickým a biologickým stupněm s účinností cca 90 – 95 % v parametrech BSK5, ChSKCr a NL. V případě vypouštění vyčištěné vody z domovní ČOV do vodoteče (potok, řeka) je třeba souhlas správce tohoto toku.

Stavba domovní čistírny odpadních vod je vodohospodářským dílem, je třeba k realizaci ČOV povolení vodoprávního úřadu. Doporučené umístění domovní čistírny odpadních vod je zabudování pod terénem (např. v zahradě, ve dvoře apod.). Pro domovní čistírnu odpadních vod TP-8EO, TP-16EO, TP-25EO a TP-50EO není třeba vytyčovat ochranné pásmo. Domovní ČOV se usazuje na rovnou betonovou plochu o síle cca. 10-15 cm.

Záruční doba na materiál domovní ČOV je 60 měsíců.

Konstrukční řešení

Konstrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrž (PP) s technologickou vestavbou. Čistírna se umísťuje pod úroveň terénu, tzn. celou svojí výškou pod odpadní potrubí. Prostor mezi horní hranou čistírny a terénem je řešen plastovým nástavcem válcového tvaru, ve kterém je umístěno membránové dmychadlo a je opatřen víkem.

Popis technologie čištění odpadní vody

Odpadní voda přitéká do nátokového prostoru, kde dochází k oddělení biologického odpadu a smíšení s recirkulovaným kalem. Degradace biologicky rozložitelných materiálů zachycených v nátokové sekci je zajištěna tlakovým provzdušňováním. Mechanicky předčištěná voda je vedena do aktivačního prostoru, který je osazen provzdušňovacím systémem difuzorů. Vzduchové difuzory jsou umístěny na dně aktivační nádrže. V tomto prostoru s vysokou koncentrací rozpuštěného kyslíku dochází k biologickému odstraňování organického znečištění vody.

Z aktivačního prostoru voda vtéká do dosedací nádrže spojovacím potrubím, tam se vyčištěná voda odděluje od aktivovaného kalu a přes odtokový systém je odváděna do kanalizace. Dosazovací prostor je kuželového tvaru, recirkulace je zajištěna pomocí přečerpávacího potrubí zpět do nátokového prostoru. Hladina dosazovacího prostoru je provzdušňována pro rozbourání vyflotovaného kalu. Vyčištěná voda je přes odtokový systém odváděna do kanalizace, se souhlasem vodohospodářského orgánu lze tuto vyčištěnou vodu vypouštět do recipientu, dešťové kanalizace, trativodu, či ji akumulovat a použít k závlahám. Vzduchování je zajištěno membránovým dmychadlem, které je napojeno do rozvaděče vzduchu, z kterého je vzduchování rozvedeno do jednotlivých částí. Membránové dmychadlo je řízeno časovými spínacími hodinami.

Výhody a přednosti

 • Účinnost čistění až 98 %
 • Jednoduchá instalace
 • Nízké provozní náklady
 • Tichý provoz
 • Minimální náročnost na údržbu
 • Vysoká životnost
 • Možnost využití vyčištěné vody k závlahám

Účinnost čištění ČOV TP – 8EO

Ukazatel Hodnoty na odtoku (mg/l) Účinnost (%)
BSK5 3,8 98,9
CHSKcr 37,2 94,9
NL 7,8 97,2

Protokol o zkoušce

Osazení domovní čistírny

Určení a příprava místa

Při určení místa pro osazení domovní čistírny je třeba vycházet z hloubky, kde je uložena kanalizace, která bude odpadní vody do čistírny přivádět. Doporučené umístění domovní čistírny je zabudování pod terénem (např. v zahradě, ve dvoře apod.). Pokud je přívod kanalizace ve větší hloubce než je standardně umístěné nátokové potrubí v čistírně, je potřeba použít tzv. nástavce. Tyto jsou vyráběny standardně pro výšky 500 mm. 700 mm a 1000 mm. Pro domovní čistírnu TP-8EO není třeba vytyčovat ochranné pásmo.

Při instalaci je třeba pouze respektovat následující:

 • Je třeba umístit čistírnu do teplotně vyrovnaného prostředí, pokud je umístěna pod terénem, je tato podmínka splněna. Při jiném umístění je třeba ČOV např. zateplit, zastínit apod.
 • Je třeba znát výšku hladiny spodní vody v místě pro ČOV – v případě vysoké hladiny spodních vod je třeba konzultace s odborníkem, vysoká hladina spodní vody je při instalaci na závadu.
 • Napojení dmychadla na rozvod el. energie. Pokud bude mít dmychadlo zásuvku 230V/10A ve víku ČOV, je třeba, aby tato zásuvka měla samostatný jistič v hlavním rozvaděči objektu. Tato přípojka na energetickou síť NN musí splňovat ustanovení příslušných ČSN, hlavně ČSN 332000-4-43, 332000-4-473, 332000-5-51, 341010, 341050, 332200, 332310, 331500. Je důležité, aby tato přípojka měla na vhodném místě (např. v hlavním rozvaděči) kontrolku správné funkce dmychadla. Případná porucha dmychadla je pak zjištěna bez nutnosti fyzické kontroly dmychadla. Je možné také umístit dmychadlo mimo ČOV a přivést do čistírny pouze tlakový vzduch. Pak je nutné hadici, kterou je vzduch do čistírny přiveden uložit do vhodné chráničky. Vzdálenost nedoporučujeme větší než 8 metrů.

Stavební příprava

Hloubka výkopu je závislá na vlastních rozměrech ČOV včetně nástavce a na požadovaném spádu přívodního potrubí. Nad terén vyčnívá pouze vstupní víko ČOV. Pro bezpečné usazení a následné dokončovací práce se doporučuje připravovaný výkop zvětšit minimálně o 80 cm. Terén pod ČOV je nutné srovnat, opatřit štěrkovým podkladem min. 10 cm a vytvořit armovanou betonovou desku o síle 10 až 15 cm. Betonová deska musí být z důvodu manipulace s ČOV o cca 30 cm větší než je půdorys dna ČOV. Zhotovitel nezodpovídá za škody na skeletu ČOV vzniklé nesprávnou manipulací a obsluhou, špatným stavebním postupem a jeho následky, jakož i nedodržením jeho pokynů a doporučení ze strany objednatele. Objednatel nesmí v žádném případě vystavit skelet ČOV působení spodních nebo srážkových vod nebo jiným obdobným tlakům (zásypová zemina, pohyb terénu apod.). Spodní a srážková voda musí být trvale odváděna z místa instalace např. drenáží.

Pro tyto účely se doporučuje umístit vedle ČOV (do stejného terénního výkopu) drenážní sondu s trvalým odvodem vody (s plovákovým čerpadlem). Sondu s čerpadlem lze objednat a odebrat přímo s ČOV. Nedoporučuje se sondu obetonovat nebo jen obsypat zeminou, naopak nejvhodnější je sondu uložit na kamennou drť a obsypat taktéž drtí (zvyšuje se tak efekt vsakování okolní vody do sondy). K jedné ČOV lze umístit i dvě nebo více sond s trvalým odvodem vody, čímž se zvyšuje bezpečnost ČOV proti tlaku okolního terénu, spodní i srážkové vody aj. Pokud hrozí výskyt spodní vody a ČOV bude vybavena nástavcem s výškou 100cm a více, je nutné ČOV obetonovat v celé její výšce. Po usazení ČOV se provede její obetonování. Provádí se za současného napouštění vody do ČOV a to tak, aby úroveň hladiny byla minimálně o 10 cm vyšší než úroveň vnějšího betonu. Beton se používá polosuchý a ukládá se opatrně bez rázů a pěchování. Obetonování se provádí po vrstvách cca 50 cm denně. V případě, že výskyt spodní vody nehrozí a ČOV bude vybavena nástavcem menším nežli 100 cm je možné ČOV obetonovat pouze do výšky 50 cm.

Stavební příprava

Zabezpečení domovní čistírny

Pokud bude čistírna umístěna na pozemku bez oplocení, doporučujeme kolem čistírny postavit alespoň ochranný plot (doporučená vzdálenost je cca 1,1 m od okrajů čistírny) či opatřit víko zámkem tak, aby nedošlo k vniknutí neoprávněných osob do prostor ČOV.

Opatření při povodni

Pokud bude hrozit nebezpečí zatopení domovní čistírny, např. při povodních, je třeba odstranit z prostor, kterým toto zatopení hrozí, el. stroj – dmychadlo. Toto pak uložit na bezpečném suchém místě. Vypnout jističem dodávku el. energie do zásuvky ve víku čistírny. Při zatopení není čistírna ve funkci, odpadní vody se mísí s vodami povrchovými, je tedy nutné omezit produkci odpadních vod.

Po opadnutí zátopových vod, až se opět hladina v ČOV sníží na úroveň odtoku, očistit tlakovou vodou stěny ČOV a vnitřní technologickou vestavbu, provést revizi el. rozvodu. Osadit dmychadlo, pustit vzduch, po homogenizaci provést kontrolní stanovení objemu sedimentu kalu po 30 minutách (kap. 9). Pokud je nutné (nedostatek kalu), znovu naočkovat a uvést do provozu.

Čistička odpadních vod TP-6EO IDEAL+ -
Čistička odpadních vod

TP-6EO IDEAL

150x150cm
Výrobce: Albixon


pro 2-8 osob

 • Zatížení v BSK5 0,48 kg/den
 • Množství odpadní vody 1,2 m3/den
 • Spotřeba energie 1,4 - 2,7 kWh/den
 • Nástavec 50cm v ceně, vyšší lze doobjednat
 • Účinnost čištění BSK5 98,9 %, CHSK 94,9 %, NL 97,2 %

Hmotnost 150.00 kgBěžná cena 33.759 Kč

32.900Do 3 dnů

Čistička odpadních vod TP-15EO IDEAL+ -
Čistička odpadních vod

TP-15EO IDEAL

190x160cm
Výrobce: Albixon


pro 8-16 osob

 • Zatížení v BSK5 0,48 kg/den
 • Množství odpadní vody 1,2 m3/den
 • Spotřeba energie 1,4 - 2,7 kWh/den
 • Nástavec 50cm v ceně, vyšší lze doobjednat
 • Účinnost čištění BSK5 98,9 %, CHSK 94,9 %, NL 97,2 %

Hmotnost 250.00 kgBěžná cena 66.429 Kč

65.000Do 3 dnů

Čistička odpadních vod TP-8EO+ -
Čistička odpadních vod

TP-8EO

150x150cm
Výrobce: Albixon


pro 2-8 osob

 • Zatížení v BSK5 0,48 kg/den
 • Množství odpadní vody 1,2 m3/den
 • Spotřeba energie 1,4 - 2,7 kWh/den
 • Nástavec 50cm v ceně, vyšší lze doobjednat
 • Účinnost čištění BSK5 98,9 %, CHSK 94,9 %, NL 97,2 %

Hmotnost 150.00 kgBěžná cena 30.129 Kč

28.900Do 3 dnů

Čistička odpadních vod TP-16EO+ -
Čistička odpadních vod

TP-16EO

190x160cm
Výrobce: Albixon


pro 8 -16 osob

 • Zatížení v BSK5 0,96 kg/den
 • Množství odpadní vody 2,5 m3/den
 • Spotřeba energie 2,2 - 4,4 kWh/den
 • Nástavec 50cm v ceně, vyšší lze doobjednat
 • Účinnost čištění BSK5 98,9 %, CHSK 94,9 %, NL 97,2 %

Hmotnost 250.00 kgBěžná cena 60.379 Kč

55.500Do 2 týdnů

Čistička odpadních vod TP-25EO+ -
Čistička odpadních vod

TP-25EO

250x180cm
Výrobce: Albixon


pro 19-25 osob

 • Zatížení v BSK5 1,5 kg/den
 • Množství odpadní vody 3,8 m3/den
 • Spotřeba energie 3,4 - 6,8 kWh/den
 • Nástavec 50cm v ceně, vyšší lze doobjednat
 • Účinnost čištění BSK5 98,9 %, CHSK 94,9 %, NL 97,2 %

Hmotnost 350.00 kgBěžná cena 90.629 Kč

83.500Do 2 týdnů

Čistička odpadních vod TP-50EO+ -
Čistička odpadních vod

TP-50EO

340x220cm
Výrobce: Albixon


pro 25-50 osob

 • Zatížení v BSK5 3 kg/den
 • Množství odpadní vody 7,7 m3/den
 • Spotřeba energie 6,8 - 13,6 kWh/den
 • Nástavec 50cm v ceně, vyšší lze doobjednat
 • Účinnost čištění BSK5 98,9 %, CHSK 94,9 %, NL 97,2 %

Hmotnost 600.00 kgBěžná cena 169.279 Kč

166.900Do 2 týdnů

aktualizováno 12.4.2019 10:26© 2000-2019 Štěpán Mapa webu | GDPR | Kancelářská technika | Elektrokola